Suministros - 86006-2020

Mennyiség szerinti opció

Opciones: sí Descripción de las opciones: Ajánlatkérő jogosult az alaptermékekre és az opciós termékekre a II. Az opció lehívása ajánlatkérő döntése. Az ajánlatkérő az opciós keret igénybevételéről a keretszerződés megkötésétől számított Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban - ha az ajánlatkérő a Kbt.

A vállalkozási szerződés általános szabályai Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Építési beruházás - 260865-2018

Ha a megrendelő a munkaterületet a vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, mennyiség szerinti opció vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. Pótmunka] 1 A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg többletmunka.

  1. Ha a közbeszerzés mennyisége pontosan meghatározható Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban egyértelműen meg kell határozni a közbeszerzés mennyiségét.
  2. Gmt stratégia bináris opciókhoz
  3. Она подняла голову.
  4. Új Ptk. – VI. könyv (Kötelmi jog) rész | Új Ptk. – az új Polgári Törvénykönyv és Kommentár

A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. Vállalkozások közötti szerződés, illetve szerződő hatóság által megrendelőként szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződés esetén az átadás-átvétel időtartamára vonatkozó rendelkezéstől a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a vállalkozó hátrányára eltérő szerződési feltételt — mint tisztességtelen kikötést — a vállalkozó megtámadhatja.

mennyiség szerinti opció

A tervezési szerződés A kivitelezési szerződés Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A kutatási szerződés Nincs szükség hozzájárulásra, ha a közreműködő igénybevétele a kutatás jellegével együtt jár.

A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feladatra.

Ha a vagyoni jog átruházását jogszabály kizárja, a kutató a megengedett legszélesebb mennyiség szerinti opció felhasználási jog engedélyezésére köteles. Opció vezetők kutatómunka alapján elkészített szellemi alkotás nyilvánosságra hozatalához a megrendelő előzetes hozzájárulása szükséges.

mennyiség szerinti opció

Az utazási szerződés A mezőgazdasági vállalkozási szerződés Ebben az esetben a vállalkozót arányos díj illeti meg. A közszolgáltatási szerződés Fejezet A fuvarozási szerződés Ha a feladó a hiányosságot késedelem nélkül nem pótolja, a mennyiség szerinti opció elállhat a szerződéstől. A feladó továbbításra adott kifejezett utasítása hiányában a fuvarozó a küldemény továbbítására nem köteles.

  • Közbeszerzési Hatóság
  • A közbeszerzés mennyisége

Ha a feladó a küldemény továbbítására ad utasítást, a fuvarozó megfelelő biztosítékot kérhet arra az esetre, ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányosságából fakadóan kára keletkezhet, vagy más személlyel szembeni felelőssége merülhet fel.

Ha a feladó nem ad utasítást vagy megfelelő biztosítékot, a fuvarozó a szerződést felmondhatja.

  • Suministros - - TED Tenders Electronic Daily
  • Építési beruházás - - TED Tenders Electronic Daily

Ennek hiányában a fuvarozó az áru átvételét megtagadhatja. Ha a küldeményt a címzett nem rakja ki, a fuvarozó a kirakást a feladó költségére elvégezheti.

mennyiség szerinti opció

Ha a feladó nem ad megfelelő biztosítékot, a fuvarozó a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint, a feladó és a címzett érdekeit is figyelembe véve köteles eljárni. A fuvarozó ennek keretében a küldemény értékesítésére is jogosult. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a címzett jogosult rendelkezni.

A fuvarozó a címzett által adott utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha annak teljesítése a fuvarozó kötelezettségét terhesebbé tenné.

A fuvarozó megtagadhatja a címzett utasításának teljesítését, ha a címzett nem ad megfelelő biztosítékot.

A zálogjog a fuvarozónak a feladóval szemben fennálló, más fuvarozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja. Ha nem állapítható meg, hogy a kár hol következett be, a fuvarozó felelősségére e fejezet rendelkezései irányadóak.

1. Ha a közbeszerzés mennyisége pontosan meghatározható

Ha a küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a fuvarozó köteles a feladót a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni, és a feladó jogosult a küldeménnyel rendelkezni. Az elévülés kezdő időpontja a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatásának időpontja vagy az az időpont, amikor a küldeményt a címzettnek ki kellett volna szolgáltatni.

Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a fuvarozó a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével továbbítja.

mennyiség szerinti opció